குறள் தேனீ& குறள் தூதர் கட்டண படிவம்

To be paid by parents
பங்கேற்பாளரின் முழுப்பெயர் (Participant's Full Name - Firstname Lastname) *
பங்கேற்பாளர் பிறந்ததேதி (Participant's Date Of Birth -mm/dd/yyyy)* Age as of 6/30/19:
பெற்றோரின் முழுப்பெயர் (Parent or Primary Contact - Firstname Lastname) *
பெற்றோரின் மின்னஞ்சல்-1 (Parent or Primary Contact Email ID) *
பெற்றோரின் மின்னஞ்சல்-2 (Parent or Primary Contact Email ID)
பெற்றோரின் தொடர்பு எண்-1 (Parent or Primary Contact Phone Number in 999-999-9999 format) *
பெற்றோரின் தொடர்பு எண்-2 (Parent or Primary Contact Phone Number in 999-999-9999 format)
பங்கேற்பாளர் தற்போது தமிழ்ப் பள்ளியில் பயில்கிறாரா? * (Is the participant studying in Tamil School Now)
பங்கேற்பாளரின் மாநிலம் (Participant's State) *
தமிழ்ப் பள்ளியின் பெயர் (Name of tamil School) *
பள்ளியின் பெயர் (மேலே உள்ள பட்டியிலில் இல்லையென்றால்) *
பள்ளி இருக்கும் ஊர் (School City) *
பள்ளி ஒருங்கிணைப்பாளரின் பெயர் (School Coordinator's Name) *
பள்ளி ஒருங்கிணைப்பாளரின் மின்னஞ்சல் (School Coordinator's email) *
பள்ளி ஒருங்கிணைப்பாளரின் தொடர்பு எண் (School Coordinator's Phone number in 999-999-9999 format)*
பங்குபெறும் போட்டிகள் (Participating Competitions)*
குறள் தேனீ - பங்கேற்கும் நிலை (Participating level) $10.00
குறள் தூதர் - பங்கேற்கும் நிலை Participating level $10.00
Grand Total : $0
For any quesitons regarding Kural Theni, Kural Thoothar, Thamizh Theni send email to kuraltheni2019@fetna.org or
tamiltheni2019@fetna.org or Kuralthoothar2019@fetna.org or arulsid1986@gmail.com or call (847) 302 1590